Önkormányzat
2022. May 02.

A számok tükrében

Az április 28-i képviselő-testületi ülésen részletes beszámoló hangzott el Oroszlány Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról.

A 2021. költségvetési év a korábbi évhez hasonlóan rendkívüli körülmények között igényelt helytállást az Önkormányzattól és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervektől. Már 2020-ban is látható volt, hogy az évek óta tartó gazdasági visszaesés tovább mélyül és a kirobbant koronavírus világjárvány is folytatódik, mely tényezők valamennyi gazdasági szereplő, így az Önkormányzat és intézményei pénzügyi, gazdasági helyzetét jelentős mértékben, negatív módon befolyásolják.

E negatív hatásokra már a 2021. évi költségvetés tervezése során is igyekeztek felkészülni. A csökkenő bevétel mellett nehézséget jelentett a gazdasági élet valamennyi területét jellemző bér- és árszínvonal emelkedés, melyet a kiadási előirányzatok tervezésénél figyelembe kellett venni. A fenti tényezők miatt a költségvetés egyensúlyát csökkenő bevételek mellett oly módon kellett tervezni, hogy a kötelező feladatokat, ha nem is a már megszokott magasabb színvonalon, de minden területen el tudják látni. 2021-ben számos önként vállat feladatról le kellett mondani, a kötelező feladatellátás racionalizálása és színvonalának csökkenése mellett.

A szigorú tervezés ellenére a gazdaság teljesítőképességének csökkenése és a koronavírus járvány a 2021. évi költségvetés folyamatos újratervezésére kényszerítette az Önkormányzatot. A legjelentősebb problémát az okozta, hogy a 2021. évi adóbevételek teljesülése a vártnál nagyobb mértékben maradt el a tervezett előirányzat összegétől. A végleges pénzügyi teljesítési adatok alapján a teljesült adóbevétel közel 660.000.000 Ft-tal elmaradt az eredetileg tervezett előirányzattól. Számszerűsítve ez azt jelenti, hogy a 2021. évi helyi iparűzési adóbevétel 1.493.244.000 Ft volt, mely a 2012. évi adóbevétel nagyságrendjének felel meg.

E nagymértékű bevétel-kiesést az Önkormányzat más forrásból sem tudta pótolni: a járványhelyzet miatti kormányzati intézkedések következtében helyi adók bevezetésére nem kerülhetett sor, a mikro-, kis- és középvállalkozások részére adókedvezmények kerültek bevezetésre, a térítési és bérleti díjakat, az egyéb szolgáltatások díjait nem emelhették, a gépjárműadó pedig továbbra is a központi költségvetést illeti. A helyi iparűzési adóbevétel-kiesés kompenzálására kapott központi költségvetési támogatás (77.914.000 Ft) az adóbevétel csökkenésnek csak töredékét ellensúlyozta. Több ipari parki cégnek – a bevallások és a tényleges befizetés alapján - adótúlfizetése is keletkezett, mely a hatályos számviteli szabályok alapján végleges bevételként nem könyvelhető, így az Önkormányzatnak jelentős visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A szeptemberi visszatérítést az önkormányzat már önerőből nem tudta teljesíteni, rendkívüli támogatás iránti kérelmet nyújtott be, melynek eredményeként 159.677.000 Ft összegű támogatásban részesült.

Tekintettel arra, hogy a bevételek növelésére nem volt lehetőség, a költségvetési egyensúly és a likviditás fenntartására egyetlen eszköz a kiadások racionalizálása, a tervezett feladatok prioritásának teljes átdolgozása volt. Ennek érdekében szigorú intézkedési terv került kidolgozásra, melynek keretében:
 • a költségvetési szervek tárgyévi kiadási előirányzatai csökkentésre kerültek intézményenként 10.000.000 Ft, a Közös Hivatal esetében pedig 20.000.000 Ft összeggel,
 • felülvizsgálatra és csökkentésre kerültek az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai,
 • a kiadások tekintetében kizárólag a napi működéshez szükséges, a kötelező feladatok ellátását biztosító kiadások kerültek engedélyezésre,
 • a napi működésen felüli kiadások engedélyezésére kizárólag előzetes egyeztetést és pénzügyi ellenjegyzést követően, a Polgármester jóváhagyásával kerülhetett sor,
 • az üzemeltetési feladatokra (városi uszoda és strand, sportlétesítmények, parkfenntartás, útfenntartás) érvényben lévő szerződések esetében a fizetési határidő 30 napról 90 napra hosszabbodott.
A gazdasági visszaesés és a járványhelyzet által indukált kihívásokon túlmenően a 2021. évben számos olyan változás történt az önkormányzati és intézményi feladatellátás tekintetében, mely az előirányzatok újratervezését igényelte. E változások közül a legjelentősebbek:
 • sportorvosi és iskolaorvosi feladatok, továbbá a védőnői szolgálat átvétele a feladatot ellátó egészségügyi intézménytől. A feladatok átvételével az Önkormányzat engedélyezett létszámkerete 9 fővel emelkedett.
 • a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában lévő főzőkonyha és a kapcsolódó 4 tálalókonyha működtetése 2021. július 1-től átkerült az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe, melynek következtében a Hivatal engedélyezett létszámkerete 18 fővel bővült.

Áttekintve a 2021. évi gazdálkodási, pénzügyi adatokat megállapítható, hogy a költségvetési egyensúly biztosítását célzó intézkedések hatékonyak voltak: a gazdálkodás mind az Önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél igazodott az átdolgozott költségvetésben biztosított keretekhez. A rendelkezésre álló pénzügyi források erejéig, azok hatékony átcsoportosításával és a feszes költségvetési gazdálkodással sikerült biztosítani a város működését, az önkormányzati és intézményi feladatellátást.

Bár lassuló ütemben, de folytatódtak a város fejlesztését célzó beruházások is, melyek szinte kizárólag pályázati forrásból és fejlesztési célú hitelből valósultak meg. A korlátozott pénzügyi keretek miatt saját forrású beruházások, fejlesztések megvalósítására a 2021. évben nem volt lehetőség.

A kiemelt fejlesztések a 2021. évben az alábbiak voltak:
Fejlesztési célú hitel felhasználásával megvalósult beruházások:
 • a város több pontján közút, járda, gyalogos híd, továbbá parkoló felújítási és építési beruházások,
 • közvilágítás fejlesztés a város több területén,
 • a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány épületéhez külső személyfelvonó építése és az épületben egy akadálymentes mosdó kialakítása,
 • Meseliget Óvoda épületének tetőfelújítása és előtető építése, továbbá a város óvodái játszóeszközeinek fejlesztése
Európai uniós projektek és határon átnyúló programok keretében elnyert támogatásból megvalósult fejlesztések:
 • a Fürst Sándor és Irinyi János utcai közútfejlesztési beruházás,
 • Bölcsőde melletti parkoló bővítése és megkezdődtek a Bölcsőde épület bővítési-fejlesztési munkálatai,
 • rendezvénysátor beszerzés
 • befejeződtek a Bányászati Múzeum fejlesztési munkálatai,
 • befejeződtek a biológiailag lebomló (zöld) hulladékokat kezelő egység kialakításának kivitelezési munkálatai,
 • CULTPLAY projekt keretében megvalósultak a tematikus játszópark kivitelezési munkálatai és a játszópark a város lakossága részére átadásra került,
 • EsterhazyWay projekt keretében megvalósult a Bányászati Múzeum területén a szabadtéri élménypark kialakítása
 • SafeCyling projekt keretében kerékpáros mobilpálya és eszközök kerültek beszerzése.

A város további fejlődésének elősegítése érdekében kiemelt figyelmet kapott új pályázati lehetőségek feltárására és kiaknázására. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kezdeményezésére sikeresen pályázott az Önkormányzat a Kisvárosi útprogram keretében a városi közutak fejlesztését célzó támogatásra, melynek keretében összesen 295.989.000 Ft összegű támogatást nyert el.

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a gazdasági visszaesés és a járványhelyzet miatti költségvetési megszorítások ellenére a következetes, takarékos gazdálkodásnak, és a szigorú intézkedési rend szerinti működésnek köszönhetően biztosítani tudták a költségvetés egyensúlyát, fizetési és törlesztési kötelezettségeiknek eleget tudtak tenni és az intézmények finanszírozásáról is maradéktalanul gondoskodni tudtak.

A feladatellátás – ha nem is a megszokott színvonalon, de folyamatosan biztosítva volt az intézményi működtetés, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés és a városfejlesztés területén egyaránt.

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az Önkormányzat a működőképességét megőrizte, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. A likviditás megőrzését elősegítette, hogy a nagyobb volumenű projektekhez kapcsolódó kiadások finanszírozásához az Önkormányzat támogatási előlegekkel rendelkezett, illetve szállítói finanszírozás keretében valósult meg. A fejlesztési célokat a vissza nem térítendő támogatások mellett 492.760.000 Ft összegű hitel igénybevétele segítette.


Elérhetőségeink
 • Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal
  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
  +36 (34) 361-444
  hivatal@oroszlany.hu
 • A honlap tartalmáért felelős vezető:
  Lazók Zoltán
  Oroszlány Város polgármestere
Népszerű cikkek